top of page

VÄLKOMNA

Välkomna till hemsidan för Chalmers arkitektur masterskurs 

Design and Planning for Sustainable Development in a Local Context,

eller Local Context som den främst kallas.

Här kan ni hitta material från kursen!

Vårt arbete

Planering och gestaltning till stöd för en hållbar utveckling kräver å ena sidan kunskap om den lokala situationen, å andra sidan förståelse för de förändringsprocesser som pågår på lokal, regional, nationell och global nivå. 

 

Vårt arbete har genomförts som en process i flera steg där vi dels arbetat “underifrån” med att förstå platsens speciella förutsättningar och behov, och dels “ovanifrån” med att identifiera de krav på förändring som följer av globala utmaningar och visionen om en hållbar utveckling. Strategier och förslag har successivt tagit form i ett möte mellan det lokala och det globala. 

 

Arbetet har genomförts i två faser.

Fas 1  Analys och strategier

Fas 2  Fördjupningsprojekt

Hållbar utveckling

Utgångspunkten för vårt arbete är hållbar utveckling – en utveckling som tillgodoser dagens behov utan att äventyra kommande generationers möjligheter att tillgodose sina behov.

 

I  Sverige  handlar  omställningsprocesser för  hållbar utveckling  till stor del om att radikalt minska vår resurs- och energianvändning och bryta ohållbara konsumtions- och produktionsmönster samtidigt som vi upprätthåller välfärd, livskvalitet och en god livsmiljö. En rättvis fördelning av resurser inom och mellan generationer, en tryggad social sammanhållning och allas rätt till delaktighet är också viktiga hörnpelare i visionen om en hållbar utveckling.

 

Arkitekter och planerare, som planlägger och utformar den byggda miljön, kan bidra till en hållbar utveckling genom att ta fram lösningar som är resurs- och energieffektiva, kretsloppsanpassade och som minskar en negativ påverkan på natur, klimat och miljö. En av utmaningarna för arkitekter och planerare är att se till att vår byggda miljö inspirerar, underlättar och stödjer ett miljöanpassat vardagsliv, möten mellan människor  och en trygg och attraktiv livsmiljö.

bottom of page