top of page

HÅLLBAR UTVECKLING

Utgångspunkten för vårt arbete är hållbar utveckling – en utveckling som sker inom de planetära gränserna för miljö- och klimatpåverkan och som samtidigt säkerställer en mer rättvis fördelning av tillgängliga resurser.

I Sverige handlar omställningsprocesser för hållbar utveckling till stor del om att radikalt minska vår resurs- och energianvändning och bryta ohållbara konsumtions- och produktionsmönster samtidigt som vi upprätthåller välfärd, livskvalitet och en god livsmiljö. En rättvis fördelning av resurser inom och mellan generationer, en tryggad social sammanhållning och allas rätt till delaktighet är också viktiga hörnpelare i visionen om en hållbar utveckling.

Arkitekter och planerare, som planlägger och utformar den byggda miljön, kan bidra till en hållbar utveckling genom att ta fram lösningar som är resurs- och energieffektiva, kretsloppsanpassade och som minskar en negativ påverkan på natur, klimat och miljö. En av utmaningarna för arkitekter och planerare är att se till att vår byggda miljö inspirerar, underlättar och stödjer ett miljöanpassat vardagsliv, möten mellan människor och en trygg och attraktiv livsmiljö.

OM KURSEN

Planering och gestaltning till stöd för en hållbar utveckling kräver å ena sidan kunskap om den lokala situationen, å andra sidan förståelse för de förändringsprocesser som pågår på lokal, regional, nationell och global nivå.

Vårt arbete har genomförts som en process i flera steg där vi dels arbetat “underifrån” med att förstå platsens speciella förutsättningar och behov, och dels “ovanifrån” med att identifiera de krav på förändring som följer av globala utmaningar och visionen om en hållbar utveckling. Analyser, strategier och fördjupningsprojekt har successivt tagit form i ett möte mellan det lokala och det globala.

Arbetet har genomförts i två steg:

Steg 1 Analys och strategier

Fyra olika deluppgifter: 20 sept - 29 okt

Steg 2 Fördjupningsprojekt

Projektarbete: 1 nov - 16 dec

Utställningsarbete: 10 jan - 14 jan

För mer information om kursen: 

bottom of page