top of page

S.W.O.T. - ANALYS

I den tredje deluppgiften sammanfattade vi det vi kommit fram till i föregående deluppgifter i en gemensam SWOT-analys. SWOT står för styrkor, svagheter, möjligheter och hot (Strengths, Weaknesses, Opportunities, Threats). Vi undersökte förutsättningarna för en positiv och hållbar utveckling i områdena. Utgångspunkten för SWOT-analysen var förutsättningarna för en positiv och hållbar lokal utveckling där styrkor och svagheter relaterar till befintliga system och aspekter medans möjligheter och hot ska ses som extern påverkan.

En SWOT gjordes för respektive plats och synliggjorde likheter och skillnader mellan deras olika förutsättningar. Både i realtion till deras befintliga aspekter och hur extern påverkan kan ses i relation till ambition om hållbar lokal utveckling.

bottom of page